Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Sprawy karne
23 września 2019

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wliczają się w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią dowód dokonania czynności prawnej i z tego powodu obejmują szeroki obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze sfery sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do opracowania takiego poświadczenia konieczne jest wypełnienie kilku kryteriów. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z oryginałami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z rozmaitych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia z reguły dostaje strona przeciwna, a sam dokument może przynieść skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz spisuje protokół z pełnego działania. Jeżeli storna przeciwna chce odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg istotnych posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny musi mieć właściwą budowę oraz nie może być zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Z reguły notariusz przygotowuje protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest także niezbędne, kiedy notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w momencie, kiedy osoby podpisane na wekslu nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych wypadkach – z reguły, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, w którym zapisane są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może odzyskać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wydaje odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, ale musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.