Notariusz – Oświadczenia poświadczenie i inne dokumenty

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Sprawy karne
23 września 2019

Notariusz – Oświadczenia poświadczenie i inne dokumenty

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, głównym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są dowodem dokonania czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie szeroki zakres działań. Zwykle dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami ze sfery darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego aktu niezbędne jest spełnienie kilku kryteriów. Między innymi w ciągu tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą być porównane z autentykami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród rozmaitych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zazwyczaj odbiera strona przeciwna, a sam dokument może przynieść skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz przygotowuje protokół z całego działania. Jeżeli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny ma właściwą formę oraz nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również niezbędne, gdy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w przypadku, gdy osoby podpisane na wekslu nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – zazwyczaj, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe albo dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, w którym zapisane są najważniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przechowywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wydaje wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny pozwala stronom zaznajomienie się z jego założeniami i treścią, nim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu potrzebnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.